hu
 
Vasárnap, 2021. Január 24.

Fontos előírások


SEPSISZENTGYÖRGY POLGÁRMESTERI HIVATALA AZ ADÓFIZETŐ POLGÁROK FIGYELMÉBE AJÁNLJA A KÖVETKEZŐ, HELYI ADÓKKAL ÉS ILLETÉKEKKEL KAPCSOLATOS TÖRVÉNYES ELŐÍRÁSOKAT:
    

A 227/2015-ös számú Adótörvénykönyv értelmében adókötelesek a teljes 2019-es évre mindazon természetes és jogi személyek, akik tulajdonában 2019.12.31-én épület, terület vagy Romániában forgalomban bejegyzett vagy nyilvántartásba vett gépjármű volt.

A 2019-as évhez viszonyítva a helyi adók és illetékek az 4.6%-os inflációs ráta alkalmazása miatt változtak.
Az egész évi épület, terület és- vagy a szállítóeszközök utáni adónak az év március 31-ig való előzetes kifizetéséért 9%-os kedvezmény nyújtandó. Az engedményben azon adófizetők részesülnek, akik az adófizetés napján nem szerepelnek semmiféle hátrálékkal a helyi költségvetés felé.
Az Adótörvénykönyv értelmében az adófizetők kötelesek 30 napon belül adónyilatkozatot benyújtani, minden olyan esetben, ami módosítaná a kurrens évre megállapított befizetendő adók vagy illetékek értékét.

nem lakásrendeltetésű, illetve vegyes hasznosítású ingatlanok esetében az ANEVAR-engedéllyel rendelkező szakértő által elkészített értékbecslési tanulmányt, az adóbevallási nyilatkozattal együtt, folyó év március 31-ig kell eljuttatni a polgármesteri hivatal pénzügyi igazgatóságára.
bérbe, kezelésre vagy használatba adott, állami köz- vagy magántulajdonban levő területek után illeték állapítódik meg, melyet esetenként a bérlő vagy a használati jog élvezője köteles befizetni. Az illetéknek havi befizetési határidőt állapít meg az Adótörvénykönyv.

Mindazon természetes- és jogi személyek, akik 2016.08.29-e után vásároltak, illetve elidegenítettek gépjárművet, kötelesek az ITL-054 szabvány által rögzített szeződéstípust felmutatni a polgármesteri hivatal pénzügyi igazgatóságán. A szabványtól eltérő típusok nem kerülnek feldolgozásra. Amennyiben a nyomtatvány B részében kért információk a polgármesteri hivatal pénzügyi igazgatósága által kerülnek kitöltésre, nem szükséges egy külön pénzügyi bizonylat felmutatása.

Azon személyek akik az adótörvényköny, illetve a helyi tanács határozata értelmében különböző típusú felmentésekben részesülnekkötelesek a jogosultságot igazoló okiratokat március 31-ig felmutatni a polgármesteri hivatal pénzügyi igazgatóságán.

Azon lakásrendeltetésű ingatlanok tulajdonosai, akik saját költségen végeztek különféle energetikai mutatók javítására szolgáló munkálatokat, ahhoz, hogy a felmentéssel élhessenek, 2020. március 31-ig fel kell mutatniuk a polgármesteri hivatal pénzügyi igazgatóságán a munkálatokat igazoló okiratokat.

A hatályban lévő rendelkezések értelmében az adófizetőknek lehetőségük van nyilatkozat vagy bármilyen más bizonyító okirat elektronikus formában való közlésére, a taxeimpozitelocale@sepsi.ro címre. Csak azon jogi személyek élhetnek ezzel a lehetőséggel, akik rendelkeznek elektronikus aláírással.

2019-ben elfogadott, 106-os számú Helyi Határozat értelmében, kellően indokolt kérésre, legtöbb 6 hónapos részletfizetési kedvezmény nyújtható a Sepsiszentgyörgy municípium helyi költségvetése fele tartozott adókötelezettségekre. Az eljárás a köz- vagy magánjogi természetes vagy jogi személyekre vonatkozik a szervezési formától függetlenül. A részletfizetési kedvezmény természetes személyek esetében minimum 1000 lejes adófizetési kötelezettség, míg jogi személyek esetében minimum 3000 lejes adótartozás esetében adható meg.

2020-ben elfogadott, 233-as számú Helyi Határozat értelmében eltörölhetővé válik, bármilyen szervezési formájú jogi személy által, 2020. március 31.-ig a Sepsiszentgyörgy Municípium helyi költségvetése felé  felhalmozott tartozások késedelmi kamatjainak 50%-a, amennyiben összesített módon teljesítik az alábbi feltételeket:

  1. A kérés letételének időpontjában, amely legkésőbb 2020. December 15. lehet, minden, 2020. március 31.-ig a Sepsiszentgyörgy Municípium helyi költségvetése felé felhalmozott tartozás, valamint az ezekhez csatolt késedelmi kamat 50%-a, törvény által előírt bármilyen módon ki van egyenlítve;
  2. A kérés letételének időpontjáig minden, a pénzügyi hatóság által nyilvántartott büntetés a törvény által előírt bármilyen módon ki van egyenlítve;
  3. A kérés letételének időpontjában minden, 2020. április 01 – 2020. december 15. között, a Sepsiszentgyörgy Municípium helyi költségvetésének tartozó befizetési kötelezettség és ezek késedelmi kamatjai a törvény által előírt bármilyen módon ki vannak egyenlítve;
  4. A kérés letételének időpontjáig az igénylőnek minden jelentési kötelezettsége teljesítve van. Ez a feltétel teljesítettnek minősül az esetben, ha arra az időtartamra, amelyre nem voltak letéve a bejelentések, a helyi pénzügyi hatóság adóhatározat formájában állapította meg a befizetési kötelezettségeket;
  5. Az igénylők az a)-d) pontokban felsorolt feltételek teljesítése után, jogvesztés terhe mellett, legkésőbb 2020. December 15.-ig tehetik le a kamateltörlésre vonatkozó kérést.

 

         Mindazok az igénylők, akik szeretnének az 50%-os kamateltörlés lehetőségével élni, legkésőbb 2020. December 15.-ig, a kamateltörlésre vonatkozó kérés letételének határideje előtt, jogvesztés terhe mellett, letehetnek a helyi pénzügy hatóság felé egy ezirányú szándékbejelentést.

A szándékbejelentés letétele után a helyi pénzügyi hatóság ellenőrzi az igénylő jelentési kötelezettségeinek való eleget tevést, és elvégez minden olyan műveletet (befizetések nyugtázása, kompenzálás) amely a feltételként kifizetni való tartozások összegének megállapítását lehetővé teszi.

         A szándékbejelentés letételétől számítva legkésőbb 10 napon belül a helyi pénzügyi hatóság hivatalból kiállít egy helyzettájékoztató jelentést a kifizetni szükséges tartozások összegéről, amelyet kiközöl az igénylőnek.

         Azon igénylőknek, amelyek letették a helyi pénzügyi hatóság felé a kamateltörlés igénylését jelző szándékbejelentést, joga születik a kamateltörlési kérvény letételére legkésőbb 2020. December 15.-ig, jogvesztés terhe mellett.

 

 

Felhívjuk a figyelmüket az on-line befizetés, illetve a pénzügyi helyzet konzultálásának lehetőségére, amely az Országos Elektronikus Fizetési Rendszer (www.ghiseul.ro) által érhető el, valamint az e-banking rendszeren keresztül megvalósítható befizetésekre. Az ehhez szükséges információk a https://www.sepsiszentgyorgyinfo.ro/iban-szamlaszamok cím alatt olvashatók.