hu
 
Vasárnap, 2022. Július 03.

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2022/24. számú HATÁROZAT az utólag módosított és kiegészített, a többéves Sepsiszentgyörgy municípiumi sporttevékenységek támogatására vonatkozó, SEPSI CARD elnevezésű, közérdekű program módosításáról és kiegészítéséről

2022.02.09

2022/24. számú HATÁROZAT
az utólag módosított és kiegészített, a többéves Sepsiszentgyörgy municípiumi sporttevékenységek támogatására vonatkozó, SEPSI CARD elnevezésű, közérdekű program módosításáról és kiegészítéséről

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa soros ülés keretében;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalnál 2022.01.06/952. számmal iktatott, a SEPSI REKREATÍV Rt. 2021/22. számú átiratát, melyben javasolja a SEPSI CARD elnevezésű közérdekű program Szabályzatának a módosítását;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Jogi és Tulajdonjog Visszaszolgáltató Osztáy 2022/2408. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonke

zelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési, a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi és az Ifjúsági és sport szakbizottság kedvező véleményezését;
Az utólag módosított és kiegészített 2000/69. számú testnevelés- és sportügyi törvény előírásai alapján;
Figylembe véve az utólag módosított és kiegészített 2006/273-as számú, a helyi közpénzügyekről szóló törvény előírásait;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikk (13) bekezdésében előírt eljárás lefolytatását;
Az utólagosan módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (1), (2) bekezdés d pontjának, (7) bekezdés f pontjának rendelkezései alapján;
Az utólagosan módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (3) bekezdés és a 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;

a következő határozatot hozza:

1. Cikk. - Jóváhagyja a 2021/228-as számú, a többéves Sepsiszentgyörgy municípiumi SEPSI CARD elnevezésű közérdekű program szabályztának módosítását és kiegészítését, az alábbiak szerint:
I. A 4. cikkely a következő tartalommal:
”4. cikk. - A program kedvezményezettjei sepsiszentgyörgyi ideiglenes vagy állandó lakcímmel rendelkező polgárok, beleértve azokat a tanulókat és óvodásokat is, akik nem rendelkeznek sepsiszentgyörgyi ideiglenes vagy állandó lakcímmel, viszont tanulmányaikat a város valamely közoktatási intézményében végzik.”
II. Az 5. cikkely 1. bekezdése a következő tartalommal:
”5. Cikk. – (1) Jelen Szabályzatba foglalt kedvezményeket a plasztik Sepsi Card igazolvány alapján kapják meg a program kedvezményezettjei és a következőket tartalmazza: belépőt a Sepsi Rekreatív Rt. kezelésében levő létesítményekbe - Szabadidőközpont (fedett medence, municípiumi strand, SPA és sóbarlang), Sepsiszentgyörgy municípium korcsolyapályái és a sugásfürdői sípályák.”
III. A 6. cikkley a betűje a következő tartalommal:
”a) az érdekelt személy ideiglenes vagy állandó lakcímmel rendelkezzen Sepsiszentgyörgy közigazgatási területén, vagy bizonyítsa, hogy tanulmányait a város valamely közoktatási intézményében végzi (ellenőrző, vagy esetenként igazolás az óvodától);”
IV. A 7. cikkley b betűje a következő tartalommal:
”b) Személyazonossági igazolvány (másolat), vagy adott esetben ellenőrző (másolat), vagy igazolás az óvodától. ”
V. A 7. cikkley c betűje a következő tartalommal:
”c) Saját felelősségre tett nyilatkozat, hogy nincs tartozása a helyi költségvetés irányába (a tanulók és az óvodások nem kell nyilatkozatot tegyenek a helyi költségvetés irányába való tartozásról);”
VI. A 8. cikkley 1. bekezdése a következő tartalommal:
”(1) A 7. cikkely (1) bekezdésben említett iratcsomó leadható nyomtatott (papíron), vagy elektronikus (online) fomátumban is.”
VII. A 8. cikkley 3. bekezdése a következő tartalommal:
”(3) Azon óvodások és tanulók esetében, akik nem rendelkeznek cselekvőképességgel, vagy korlátozott cselekvőképességűek a kérést a törvényes képviselő (is) aláírja.”
VIII. A 13. cikkley 1. bekezdése egy új, 2. bekezdéssel egészül ki, a következő tartalommal:
”(2) Az (1) bekezdésben említett kártya elvesztése vagy károsodása esetén a kártya tulajdonosa kifizeti a kártya pótlásának 5 lejes összegét a kártya átvételével egyidőben a Sepsi Rekratív Rt. székhelyén.”
2. Cikk. – Az utólag módosított és kiegészített, a többéves Sepsiszentgyörgy municípiumi sporttevékenységek támogatására vonatkozó, SEPSI CARD elnevezésű, közérdekű program létrehozásának jóváhagyásáról szóló 2021/228-as számú tanácshatározat 1. számú melléklete, a Szabályzat, kicserélődik jelen határozat szerves részét képező mellékletével.
3. Cikk. - Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Jogi és Tulajdonjog Visszaszolgáltató Osztáy.

Sepsiszentgyörgy, 2022. január 27.

ÜLÉSELNÖK

Lakatos László

ELLENJEGYZI

Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző

Melléklet-Szabályzat