hu
 
Vasárnap, 2022. Július 03.

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2022/161. számú HATÁROZAT az utólag módosított és kiegészített 2017/87-es számú tanácshatározattal jóváhagyott, Sepsiszentgyörgy municípium területén történő piaci szolgáltatásokra és termékek értékesítésére, valamint az utcai árusításra vonatkozó szabályzatok módosításáról és kiegészítéséről

2022.05.12

2022/161. számú HATÁROZAT
az utólag módosított és kiegészített 2017/87-es számú tanácshatározattal jóváhagyott, Sepsiszentgyörgy municípium területén történő piaci szolgáltatásokra és termékek értékesítésére, valamint az utcai árusításra vonatkozó szabályzatok módosításáról és kiegészítéséről

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülés keretében;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy municípium keretében működő Gazdasági Tevékenységeket Engedélyező Részleg 2022/3253. számú szakjelentését;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési bizottság, és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi bizottság kedvező véleményezését;
Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített 99/2000. számú a piaci termékek és szolgáltatások forgalmazásáról szóló kormányrendelet előírásait;
Figyelembe véve a 333/2003. számú, Határozat metodológiai szabályok jóváhagyásáról a piaci termékek és szolgáltatások kereskedelmi forgalmazásáról szóló 99/2000. számú kormányrendelet alkalmazásának előírásait;
Figyelembe véve az újraközölt 61/1991. számú, az egyes társadalmi együttélési szabályokat, a közrendet és -nyugalmat sértőcselekmények büntetéséről szóló törvény előírásait;
Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített, újraközölt 2006/307-es tűzvédelmi törvény 57¹ cikkely 1. bekezdését;
Az Adótörvénykönyvre vonatkozó 2015/227 sz. Törvény 475 cikkely 3. bekezdés előírásai alapján;
Tekintetbe véve a 2003/52. számú, újraközölt, utólag módosított a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkelyben előírt eljárás lefolytatását;
Az utólag módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (1) bekezdés c pontjának és a 362. cikkely (2) bekezdés rendelkezései alapján;
Az utólag módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (3) bekezdés g pontjának és 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;

a következő határozatot hozza:

1. Cikk. – Jóváhagyja az utólag módosított és kiegészített 2017/87-es számú tanácshatározattal jóváhagyott, Sepsiszentgyörgy municípium területén történő piaci szolgáltatásokra és termékek értékesítésére, valamint az utcai árusításra vonatkozó szabályzatok módosítását és kiegészítését, a következő módon:
I. A 2017/87-es számú tanácshatározat 1. számú melléklete, Sepsiszentgyörgy municípium területén történő piaci szolgáltatásokra és termékek értékesítésére vonatkozó szabályzat a következő képpen módosul és egészül ki:
I.1. 15. Cikkely (1¹) bekezdése két új bekezdéssel egészül ki, a (12) bekezdésével és a (13) bekezdésével, a következő tartalommal:
”(12) Az (1) bekezdés és a (1¹) bekezdés előírásaitól eltérően azokra az építményekre és létesítményekre, amelyek tűzbiztonsági engedélyhez kötöttek és amelyeket ezek megszerzése nélkül helyeztek üzembe, illetve bizonyítják a szükséges pénzügyi erőforrások előteremtését, vagy a munkák tervezésére és kivitelezésére szerződéseket kötöttek a tűzbiztonsági követelmények megfelelése érdekében, kiadásra kerül a működési engedély, melynek érvényességi ideje 2022 december 31.
”(13) A gazdasági szereplők kötelesek a Katasztrófavédelmi Felügyelőség álláspontját kikérni és ezt a bizonyítékot a többi kért dokumentummal együtt az iratcsomóhoz csatolni. Ez a kivétel nem vonatkozik azokra a helyzetekre, amikor a Katasztrófavédelmi Felügyelőség a tűzbiztonsági követelmény súlyos megsértését állapítja meg. A tűzvédelmi engedély megszerzéséig az épületek, létesítmények üzemeltetéséért kizárólagos felelősség terheli a beruházások kedvezményezettjeit a tűzbiztonsági követelmény biztosítása érdekében.”
I.2. A szabályzat 1., 1A és 3. számú mellékletei kicserélődnek jelen határozat szerves részét képező 1., 2. és 3. számú mellékleteivel.
I.3. A 14. számú melléklet egy új melléklettel egészül ki, a 15. számú melléklettel, mely jelen határozat szerves részét képező 4. számú melléklet.
II. A 2017/87-es számú tanácshatározat 2. számú melléklete, az utcai árusításra vonatkozó szabályzat a következő képpen módosul és egészül ki:
II.1. A 9. cikkely (2) bekezdése a következő tartalommal:
”(2) Amennyiben megállapítást nyer, hogy a közterület foglalásra előfizetéssel rendelkező gazdasági szereplők nem fizetik be az összeget a következő hónapra, a Sepsiszentgyörgy municípiumi Helyi Rendőrség illetékes rendőre elrendeli a létesítmény lebontását.”
II.2. A 23. cikkely b betűje a következő tartalommal:
”b) A terasz lebontása a szabálysértés megállapításától számított 15 napon belül.”
2. Cikk. – Sepsiszentgyörgy municípium területén történő piaci szolgáltatásokra és termékek értékesítésére vonatkozó szabályzat 1. számú melléklete, illetve az utcai árusításra vonatkozó szabályzat 2. számú melléklete, kicserélődnek jelen határozat mellékletét képező 5.és 6. számú mellékletekkel.
3. Cikk. – A jelen határozat végrehajtásával Sepsiszentgyörgy municípium keretében működő Gazdasági Tevékenységeket Engedélyező Részleg, Építés és Bontás Engedélyezési Részleg, Lakásgazdálkodási és Közterület Foglalási Iroda, Ügyfélszolgálati, Tájékoztatási és Iktató, Humánerőforrás Részleg, és Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Rendőrségét bízza meg.


Sepsiszentgyörgy, 2022. április 28.

ÜLÉSELNÖK

Székely Kincső

 ELLENJEGYZI

Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző