hu
 
Péntek, 2022. December 09.

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2021/443. számú HATÁROZAT a 2022. évi Sepsiszentgyörgy municípium területére érvényes helyi adókról és illetékekről

2022.01.12

2021/443. számú HATÁROZAT
a 2022. évi Sepsiszentgyörgy municípium területére érvényes helyi adókról és illetékekről


Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának rendkívüli ülés keretében;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Gazdasági és Közpénzügyi Igazgatóság 2021/70598. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési, Terület- és városrendezési, környezetvédelmi és turisztikai, a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi, illetve az Ifjúsági és sport szakbizottságok kedvező véleményezését;
Figyelembe véve az adótörvénykönyvre vonatkozó, utólagosan módosított és kiegészített 2015/227-es törvény 491. cikkely (1^1) bekezdés, illetve a (2) bekezdés előírásait;
Figyelembe véve az Európai Unió Hivatalos Lapja szerinti euró árfolyamot, amely 2021. október 1-jén hozott nyílvánosságra a Fejlesztési, Közigazgatási és Közmunkálatokért felelős Minisztérium a hivatalos honlapján;
Tekintetbe véve az adótörvénykönyvre vonatkozó, utólagosan módosított és kiegészített 2015/227-es törvény IX fejezete alapján;
Figyelembe véve azon helyi adók és illetékek inflációs ráta szerinti indexeléséről amelyek lejes pénzösszegben vannak megállapítva, vagy amelyek bizonyos meghatározott lejes pénzösszeg alapján vannak megszabva, valamint a helyi költségvetésbe fizetendő bírságok határértékeinek jóváhagyásáról szóló a 2021/115-ös számú Helyi Tanács határozatának előírásait;
A 2014/77. számú kormányrendelet az állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 1996/21. számú versenytörvény módosításáról szóló rendelkezések alapján;
Figyelembe véve az adóügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 207/2015. törvény előírásait;
Figyelembe véve a tömbházak energetikai teljesítményének növeléséről szóló 18/2009. számú sürgősségi kormányrendelet végrehajtási módszertani utasításait, melyet az utólag módosított és kiegészített 158/2011-es számú törvény módosításokkal és kiegészítésekkel hagyott jóvá;
Tekintetbe véve a 2003/52. számú, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkelyében előírt eljárás lefolytatását;
Az ultólag módosított és kiegészített, a közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129. cikkely (2) bekezdés b betűjének és (4) bekezdés c betűjének rendelkezései alapján;
Az ultólag módosított és kiegészített, a közigazgatási kódexről szóló 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139. cikkely (3) bekezdés c betűjének és 196. cikkely (1) bekezdés a betűjének alapján;

a következő határozatot hozza:

1. Cikk. – Jóváhagyja az euró 2021. október első munkanapján hatályos árfolyamának indexálását, amely megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában és a Fejlesztési, Közigazgatási és Közmunkálatokért felelős Minisztérium hivatalos honlapján, az adótörvénykönyv 470. cikkely (5) és (6) bekezdésében előírt táblázat összegeire, amely szerint adót vetnek ki a 12 tonnával egyenlő, vagy nagyobb össztömegű áruszállítóra, illetve a jelen határozat szerves részét képező 1. sz. mellékletében szereplő járműszerelvények, csuklós jármű vagy közuti járműszerelvény, 12 tonnával egyenlő, vagy nagyobb össztömegű áruszállító esetében.
2. Cikk. – 2022 január 1-jével érvénybe lépnek az első cikkely előírásai és figyelembe vevődnek a 2022. évi adók és illetékek megállapításánál.
3. Cikk. – (1) Megállapítja a 2022. évi helyi adókat és illetékeket.
(2) A 2022. évi adóköteles összegek, a rögzített összegekben, valamint százalékos arányban megállapított adók és illetékek szintje, az 1. számú mellékletében vannak feltüntetve.
4. Cikk. – (1) Az épületadók, a területadók, a járműadók és a reklám, hirdetés célú hirdetőtáblára kirótt illetékek éves adókövetelések, amelyek két egyenlő részletben fizetendők március 31-ig, illetve szeptember 30-ig.
(2) Azon épületek/területek amelyek koncessziós, bérleti, ingatlankezelési, vagy haszonbérleti szerződések utáni illetékek, amelyek 1 évnél hosszabb időtartamra vonatkoznak, évente fizetendők, két egyenlő részletben március 31-ig, illetve szeptember 30-ig.
(3) Azon épületek/területek amelyek koncessziós, bérleti, ingatlankezelési, vagy haszonbérleti szerződések utáni illetékek, amelyek 1 hónapnál hosszabb időtartamra vonatkoznak, az illeték havonta fizetendő, következő hónap 25-éig, a szerződés érvényességi ideje alatt.
(4) Azon épületek/területek amelyek koncessziós, bérleti, ingatlankezelési, vagy haszonbérleti szerződések utáni illetékek, amelyek 1 hónapnál kisebb időtartamra vonatkoznak, az a közjogi alá tartozó jogi személy, aki az ingatlan használati jogát átruházza, begyűjti az adót a bérlőktől, az ingatlankezelőktől és havonta befizeti, minden hónap 25-éig, a szerződés érvényességi ideje alatt.
(5) A befizetés elmulasztása az előírt időpontokig, késedelmi kamatok befizetésére kötelezi az adófizetőket, az érvényben levő törvényes előírásoknak megfelelően.
5. Cikk. - Az épületadók, a területadók, a járműadók és a reklám, hirdetés célú hirdetőtáblára kirótt illetékek, az adófizetők által, magán vagy jogi személyek által ugyanazon helyi költségvetés felé törlesztendő éves adótartozásokat, 50 lejig minden tételre, teljes összegben, az első fizetési határidőig kell befizetni.
6. Cikk. - (1) Azon adófizetők, magán és jogi személyek, akik 2021. március 31-ig előre befizetik az épületekre, a területekre és járművekre kirótt egész éves adótartozásaikat, 9%-os kedvezményben részesülnek, kivételt képeznek a 4. cikkely (3) és (4) bekezdésében előírt adók.
(2) Jelen határozat 5. cikkelyében meghatározott éves adók/illetékek teljes befizetése esetén is jár a kedvezmény, az első befizetési határidőig.
(3) Ezen engedményben azon adófizetők részesülnek, akik az adófizetés napján nem szerepelnek semmiféle hátralékkal a helyi költségvetés felé, valamint azon adófizetők, magán és jogi személyek, akik ellen, a hatályos alkalmazandó jogszabályok szerint, a fizetésképtelenség megelőzését célzó és fizetésképtelenségi eljárás van folyamatban, amennyiben a fennálló fizetési kötelezettségeket a fizetési tervbe vagy helyreállítási, illetve, adott esetben, a átszervezési terv szerves részét képező, követelés visszafizetési tervbe belefoglalják.
7. Cikk. – Jóváhagyja, a gondozatlan épületek és területek esetében, legfeljebb 500%-os épület-, illetve területadó kivetését, a 2015/355. számú tanácshatározattal elfogadott, Sepsiszentgyörgy municípium, Kilyén és Szotyor települések gondozatlan ingatlanjainak felüladózását jóváhagyó szabályzat értelmében.
8. Cikk. – Jóváhagyja a helyi adók és illetékek tekintetében alkalmazandó, adómentesség vagy adócsökkentés formájában nyújtott támogatást, a következő formában:
(1) A következő épületekre vonatkozik adó-/illetékmentesség:
1.1. Épületek, melyek a törvény értelmében építészeti vagy régészeti műemlék, lakáscélú, illetve múzeumként vagy emlékházként működő;
1.2. Nonprofit szervezetek és szociális szolgáltatóként működő társadalmi vállalkozások által nyújtandó szociális szolgáltatásoknak helyet adó épületek;
1.3. Lakásként használt épület és/vagy egyéb, az utólagosan módosított és kiegészített, az 1989 decemberi román forradalom mártírhősei és a forradalom győzelméhez hozzájáruló harcosok iránti hálaadásról szóló 2004/341. számú törvény 3. cikk. (1) bekezdése b betűjében és a 4. cikk. (1) bekezdésében előírt személyek külön vagy közös tulajdonát képező épületek;
1.4. Azon épületek, amelyek tulajdonosai, saját költségükön, az épület energiahatékonyságának növelését célzó kivitelezési munkálatokat hajtottak végre, akik esetében, a tömbházak energetikai teljesítményének növeléséről szóló 2009/18. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyására vonatkozó, amelyet az utólagosan módosított és kiegészített 2011/158-as számú törvény előírásai értelmében, az energiateljesítményére vonatkozó tanúsítványban vagy, adott esetben, az energiahatékonysági vizsgálatról készített jelentésben szereplő, az energetikai auditor által javasolt beavatkozások elvégzését, a munkálatok befejezésekor a hatályos jogszabály szerint összeállított jegyzőkönyv igazolja;
1.5. Természeti katasztrófa által sújtott épületek, adott év január 1-jétől kezdődően, amelyben az esemény történt, 1 éves időtartamra;
1.6. Non profit szervezetek által, kizárólag nyereség nélküli tevékenységekre használt épületek;
1.7.Sporttevékenységekhez használt épületek, beleértve azokat az épületeket is amelyek a sportlétesítmények működését biztosítják, tulajdonosuktól függetlenül;
1.8. Azon gazdasági szereplők, akik bármilyen formában épület tulajdonosai, amennyiben az állami támogatásokra vonatkozó jogszabályok által előírt célkitűzést tartalmazó de minimis támogatási program megvalósítását szolgálják;
1.9. Közösségfejlesztési Egyesületek tulajdonában levő épületek;
1.10. Jóváhagyja az 50% adókedvezményt azon lakásként használt épületekre, amelyek egyéni vagy társtulajdonosai az országos nettó minimálbérnél kevesebb havi jövedelemmel rendelkező nyugdíjasok, amely kizárólag a nyugdíjból áll és, kivéve a lakásként használt épületet és a hozzátartozó területet, saját ingatlannal nem rendelkeznek.
(2) Jóváhagyja a terület illeték/adó alóli mentességet a következő esetekben:
2.1. A lakóingatlanhoz tartozó telkek és/vagy egyéb, az utólagosan módosított és kiegészített 2004/341. számú törvény 3. cikk. (1) bekezdése b betűjében és a 4. cikk. (1) bekezdésében előírt személyek külön vagy közös tulajdonát képező területek;
2.2. Nonprofit szervezetek és szociális szolgáltatóként működő társadalmi vállalkozások által nyújtandó szociális szolgáltatásokra használt területek;
2.3. A gazdasági szereplők tulajdonában levő területek, amennyiben az állami támogatásokra vonatkozó jogszabályok által előírt célkitűzést tartalmazó de minimis támogatási program megvalósítását szolgálják;
2.4. Természeti csapások által súlytott területek, 1 évre, azon év január 1-jétől, amikor az esemény bekövetkezik;
2.5. Jóváhagyja az 50% adó-/illetékkedvezményt a lakóingatlanhoz tartozó területekre, amelyek egyéni vagy társtulajdonosai az országos nettó minimálbérnél kevesebb havi jövedelemmel rendelkező nyugdíjasok, amely kizárólag a nyugdíjból áll, kivéve a lakásként használt épületet és a hozzátartozó területet és saját ingatlannal nem rendelkeznek.
(3) Jóváhagyja a következő tanusítvány, véleményezések és engedélyek kiállítási díja alóli mentességet:
3.1. Történelmi műemlékek karbantartása, javítása, megőrzése, megerősítése, restaurálása, érvényesítése a történelmi műemlékek oltalmazásáról szóló, amely munkálatok díjával, a 2001/422. számú utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt törvény értelmében, azon magánszemélyek tartoznak, akik e munkálatokat részlegesen vagy teljes mértékben a önköltségen végeztetik el;
3.2. Meglevő építmények földrengés-kockázatának csökkentését célzó intézkedésekről szóló utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt 1994/20. számú kormányrendeletet feltételei szerint elvégzett munkálatok;
(4) Jóváhagyja a következő különleges adók alóli mentességet:
4.1. Háborús veteránok, háborús özvegyek, valamint háborús veteránok újra nem házasodott özvegyei;
4.2. Az utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt, a járandóságok nyújtásáról az 1945. március 6-tól bevezetett diktatúra által politikai okokból üldözött személyeknek, valamint a külföldre deportált vagy fogságba ejtett személyeknek tárgyú 1990/118. számú törvényerejű rendelet 1. cikkében foglalt magánszemélyek, valamint a külföldre deportáltak vagy fogvatartottak, illetve az 1990/118. számú kormány erejű rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló, utólagosan módosított és kiegészített 2000/189. számú törvény által jóváhagyott, utólagosan módosított és kiegészített 1999/105. számú kormányrendelet 1. cikkében előírt magánszemélyek;
4.3. A súlyos vagy fokozott fogyatékossággal élő személyek, az I. fokozatú rokkantsági csoportba tartozó személyek és a súlyos vagy fokozott fogyatékossággal élő, valamint az I. fokozatú rokkantsági csoportba tartozó kiskorúak jogi képviselői.
(5) Jóváhagyja a következő, egyéb helyi adók alóli mentességet:
5.1. Háborús veteránok, háborús özvegyek, valamint háborús veteránok újra nem házasodott özvegyei;
5.2. Az utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt, a járandóságok nyújtásáról az 1945. március 6-tól bevezetett diktatúra által politikai okokból üldözött személyeknek, valamint a külföldre deportált vagy fogságba ejtett személyeknek tárgyú 1990/118. számú törvényerejű rendelet 1. cikkében foglalt magánszemélyek, valamint a külföldre deportáltak vagy fogvatartottak, illetve az 1990/118. számú kormány erejű rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló, utólagosan módosított és kiegészített 2000/189. számú törvény által jóváhagyott, utólagosan módosított és kiegészített 1999/105. számú kormányrendelet 1. cikkében előírt magánszemélyek.
9. Cikk. – A helyi adókkal és illetékekkel kapcsolatos mentességet és kedvezményt a 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os és 7-es mellékletek előírásai szerint ítélik oda.
10. Cikk. – Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy Municípium területére vonatkozó speciális adók alkalmazásáról szóló szabályzatot, 8-as számú melléklet.
11. Cikk. - Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy Municípium közterületeinek ideiglenes használatáról és azok nyilvántartási eljárásairól szóló szabályzatot, 9-es számú melléklete.
12. Cikk. – Jóváhagyja a legfeljebb 40 lejjel egyenlő vagy annál kisebb fennálló tartozások és járulékos tartozékok eltörlését, azon nyilvántartási tételek esetében, amelyek meglévő terhelésekkel nem szerepelnek, illetve akiknek egyenlege 2021. december 31-én tartozást mutat.
13. Cikk. – Az adófizető magán- és jogi személyek esetében jóváhagyja az adóhatóság azon jogát, hogy lemondjon az adó megállapítási végzés kibocsátásáról, abban az esetben, ha az elsődleges adókövetelés összege 20 lejnél kevesebb. Amennyiben a végzés tárgyát több típusú elsődleges adókövetelés képezi, a felső értékhatár ezen követelések teljes összegére vonatkozik.
14. Cikk. – A 2022-es pénzügyi évre, az épületek és területek után fizetendő adók és illetékek megállapítása érdekében a 2019/350. sz. Sepsiszentgyörgy Municípium belterületeinek pénzügyi körzetekbe való besorolásáról szóló tanácshatározat, illetve az utólagosan módosított és kiegészített 2006/230. számú tanácshatározat 2. cikkelye által előírtak kerülnek alkalmazásra.
15. Cikk. – Jóváhagyja a helyi költségvetés által megszabott gazdasági, szociális szempontokat, mint az optimális adó és illeték szint megállapításához vezető elemeket, 10. számú melléklet.
16. Cikk. - Az 1-10. számú mellékletek jelen határozat szerves részét képezik.
17. Cikk. - Ezen tanácshatározat a 2022-es pénzügyi évtől kezdődően lép hatályba, kivételt képez a 9. melléklet „Sepsiszentgyörgy municípiumi közterületek ideiglenes használatára vonatkozó szabályok és ezeket nyílvánartó eljárások”, II. 3. fejezet „Járművek ideiglenes parkolása, helyfoglalás nélkül” 9. cikkely 2. bekezdésébe foglalt, a parkolási engedély értékének előzetes kifizetésére vonatkozóan.
18. Cikk. - A jelen határozat végrehajtásával Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának Gazdasági és Közpénzügyi Igazgatóságát, Városgazdálkodási Vezérigazgatóságát, Fejlesztési, Pályázati Vezérigazgatóságát, Városrendezési Igazgatóságát,
Vagyonkezelési Igazgatóságát, Mezőgazdasági Nyilvántartó Részlegét, Ügyfélszolgálati, Tájékoztatási és Iktató Részlegét, Személyi Nyilvántartó Osztályát, Sport és Szabadidő Igazgatóságát bízza meg.

Sepsiszentgyörgy, 2021. december 23.

ÜLÉSELNÖK

Kondor Ágota

ELLENJEGYZI

Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző