hu
 
Csütörtök, 2023. November 30.

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2021/418. számú HATÁROZAT az utólag módosított és kiegészített 2009/55-ös számú tanácshatározattal jóváhagyott, Sepsiszentgyörgy municípium lakóhelyi parkolóinak odaítéléséről szóló szabályzat módosításáról és kiegészítéséről

2021.12.08

2021/418. számú HATÁROZAT
az utólag módosított és kiegészített 2009/55-ös számú tanácshatározattal jóváhagyott, Sepsiszentgyörgy municípium lakóhelyi parkolóinak odaítéléséről szóló szabályzat módosításáról és kiegészítéséről

Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa soros ülés keretében;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Helyi Közszállítási Tevékenységeket Engedélyező Részleg 2021/71934. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési bizottság és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi bizottság kedvező véleményezését;
Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített 180/2002-es számú törvénnyel jóváhagyott 2/2001-es számú, a kihágások jogi rendszeréről szóló kormányrendelet rendelkezéseit;
Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített, a helyi érdekeltségű köz- és magánterületek kezelési közszolgáltatásainak szervezési és működési szabályozására vonatkozó 71/2002 számú Kormányrendelet alkalmazási keret-szabályozására vonatkozó 955/2004 Kormányhatározat 24. cikkelyének rendelkezéseit;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkely (13) bekezdésében előírt eljárás lefolytatását;
Az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129. cikkely (2) bekezdés d pontjának és (7) bekezdés n pontjának rendelkezései alapján;
Az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139. cikkely (1) bekezdés és a 196. cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;

a következő határozatot hozza:

1. CIKK. – Jóváhagyja az utólag módosított és kiegészített 2009/55-ös számú tanácshatározattal jóváhagyott, Sepsiszentgyörgy municípium lakóhelyi parkolóinak odaítéléséről szóló szabályzat módosítását és kiegészítését, a következőképpen:
I. A 7. cikkely (3) bekezdése hatályát veszti.
II. A 8. cikkely a következő tartalommal:
II.1. A (2) bekezdés egy új betűvel egészül ki, a c betűvel, a következő tartalommal:
„c) szeptember 15 és december 15 között, a kedvezményezett kérésére a bérleti díj értéke kifizethető az előfizetés érvényességének teljes időtartamára.”
II. 2. A (3) bekezdés a következő tartalommal:
„(3) A 8. cikkely (2) bekezdés b betűjébe foglalt kötelezettségek be nem tartása esetén a bérleti jog felfüggesztésre kerül a következő év január 1-jétől, a lezárószerkezet eltávolítása által. Ebben az esetben a 42. cikkely (1) bekezdésében előírt biztosíték elvész.”
II. 3. Egy új bekezdéssel egészül ki, az (5) bekezdés, a következő tartalommal:
„(5) A kedvezményezett, akinek a bérleti jogát a (3) bekezdés szerint felfüggesztették, visszanyerheti a parkolóhely tulajdonosi minőségét, amennyiben egy újabb 200 lejes biztosítékot fizet és a bérelti díjat a folyó év január 31-ig kifizeti. Ellenkező esetben a parkolóhely bérleti joga február 1-jétől megszűnik.”
III. A 31. cikkely két új ponttal egészül ki, a 10-es és 11-es pontok, a következő tartalommal:
„10. A parkolóhely bérleti joga felfüggeszthető vagy érvényteleníthető, ha a közérdek úgy kívánja, Sepsiszentgyörgy municípium Polgármesteri Hivatalának kérésére, az értesítéstől számított 30 naptári napon belül.”
„11. Amennyiben a parkolóhely bérleti joga az érvényességi idő lejárta előtt felfüggesztődik, a bérlő hibáján kívül, illetve az 1. és 10. pontok által előírt esetekben, a 8. cikkely (2) bekezdésében előírt befizetett bérleti díj fel nem használt százaléka visszafizetődik a bérlőnek.”
IV. A 42. cikkely (1) és (4) és (5) bekezdései a következő tartalommal:
„(1) A parkolóhely kizárólagosságának biztosítása a bérlet tulajdonosa számára a lezárószerkezet felszerelésével történik, a polgármesteri hivatal által. A készülék felszerelése a helyszín átadásával egyidőben történik, illetve a 200 lejes garancia előzetes befizetésével, mely visszafizetődik amennyiben a parkolóhelyet új kedvezményezett kapja meg, vagy amennyiben a kedvezményezett lemond a parkolóhelyről.”
„(4) A (3) bekezdés által előírt esetben, egy újabb parkolóhely lezárószerkezet igénylése esetében, a parkolóhely kedvezményezettje köteles egy újabb 200 lejes garancia kifizetésére.”
„(5) Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala nem vállal felelősséget a parkolóhely biztosításáért, amennyiben más személy, mint a parkoló tulajdonosa, visszaélésszerűen elfoglalja azt, aki köteles megfelelő módon használni a parkolóhely lezáró szerkezetet, vagyis: parkolóhely elhagyásakor kötelező a szerkezet mozgatható részének a felemelése, illetve függőlegesen lezárni/lelakatolni.”
V. A 43. cikkely a következő tartalommal:
„43. cikkely. - A lakóhelyi parkolási bérletek érvényességi idejének lejártával azok érvényessége további 5 évvel meghosszabbítható egy kérelem benyújtása alapján a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Ügyfélszolgálati, Tájékoztatási és Iktató Részlegéhez, a jelen Szabályzat 13. cikkelyben előírt feltételek betartásával.”
2. CIKK. – Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Helyi Közszállítási Tevékenységeket Engedélyező Részleg, a Városrendezési Igazgatóság, a Városgazdálkodási Igazgatóság és a Sepsiszentgyörgy municípiumi Helyi Rendőrség.

Sepsiszentgyörgy, 2021. november 25.

ÜLÉSELNÖK

Kolcza István

 ELLENJEGYZI

Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző