hu
 
Péntek, 2022. Augusztus 19.

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2021/237. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy municípium csatlakozásának jóváhagyásáról a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesületéhez

2021.07.27

2021/237. számú HATÁROZAT
Sepsiszentgyörgy municípium csatlakozásának jóváhagyásáról a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesületéhez

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának rendkívüli ülés keretében;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy municípium keretében működő Gazdasági Tevékenységeket Engedélyező Részleg 2021/28371. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalnál 2021.04.15/25651. számmal iktatott, a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület 2021.04.15/115. számú átiratát;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési bizottság, a Területrendezési, várostervezési, környezetvédelmi és turisztikai szakbizottság és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi bizottság kedvező véleményezését;
Figyelembe véve a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület Alapszabályzatának 8. cikkely 2. bekezdés, a 38. cikkely 1. bekezdés a pontja előírásait;
Tekintetbe véve a 2003/52. számú, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkelyben előírt eljárás lefolytatását;
Az utólag módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés e pontjának és a 9. cikkely c pontjának rendelkezései alapján;
Az utólag módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (1) bekezdés g pontjának és 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;

a következő határozatot hozza:

1. CIKK. – Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy Municípium csatlakozását a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesületéhez, melynek székhelye Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 2 szám, Kovászna megye.
2. CIKK. - A Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület célja és célkitűzései, illetve szervezeti és működési felépítése az utólag módosított és kiegészített Alapszabályzatba vannak belefoglalva, mely jelen tanácshatározat 1. számú melléklete és szerves részét képezi.
3. CIKK. - Jóváhagyja az egyesület Alapszabályzatának 3. számú Kiegészítő Okiratát, mely jelen tanácshatározat 2. számú melléklete és szerves részét képezi.
4. CIKK. - Felhatalmazza Sepsiszentgyörgy municípium polgármesterét, Antal Árpád-András urat, hogy Sepsiszentgyörgy municípium nevében és érdekében benyújtsa a csatlakozási kérelmet a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesületéhez, illetve hogy aláírja a municípium nevében és érdekében a csatlakozási iratokat, valamint minden egyéb, Sepsiszentgyörgy municípium egyesületi tagságának megszerzésére vonatkozó dokumentumot.
5. CIKK. - Sepsiszentgyörgy municípium polgármestere jelen határozat 3. cikkelyében előírt hatásköröket átruházhatja polgármesteri rendelettel az alpolgármesternek, városgondnoknak, illetve a polgármesteri szakapparátus vagy helyi érdekű közintézmény bármely más személyének.
6. CIKK. - Jóváhagyja a helyi költségvetésből, a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesületnek fizetendő fizetési kötelezettségeket, melyet az egyesület Alapszabályzata és az egyesület közgyülésének 2021/11. számú határozata állapít meg, illetve Sepsiszentgyörgy municípium által az 1000 lejes beiratkozási díj kifizetését.
7. CIKK. – A jelen határozat végrehajtásával Sepsiszentgyörgy municípium polgármesterét, Antal Árpád-András urat, Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának Gazdasági és Közpénzügyi Vezérigazgatóságát és a Gazdasági Tevékenységeket Engedélyező Részlegét bízza meg.

Sepsiszentgyörgy, 2021. július 15.

ÜLÉSELNÖK

József Álmos-Zoltán

ELLENJEGYZI

Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző