hu
 
Vasárnap, 2022. Augusztus 14.

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2014/157. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy város közigazgatási területén az állati erővel vont járművek közlekedésének betiltásáról szóló 2014/28. számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről

2014.05.02 2014

2014/157. számú HATÁROZAT

Sepsiszentgyörgy város  közigazgatási területén az állati erővel vont járművek közlekedésének betiltásáról szóló 2014/28. számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítésérőlSepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa soros ülés keretében,

Figyelembe véve a sepsiszentgyörgyi helyi rendőrség 2013/23 682. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a Kovászna Megyei Rendőr-felügyelőség Közlekedésrendészeti Szolgálatának a 2014/391 874. számú, a határozattervezet kedvező véleményezésére vonatkozó átiratát;
Tekintettel a Sepsiszentgyörgy város Helyi Tanácsa szakbizottságainak – a Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési bizottság, valamint a Helyi közigazgatási, jogi, közrendfelügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi bizottság – kedvező véleményezésére;
A közúti forgalomról szóló, utólag módosított és kiegészített, 2202/195. számú sürgősségi kormányrendelet 5. cikk (7) bekezdésének, a 71. cikk (1) és (2) bekezdésének, valamint a 128. cikk (1) bekezdésének d) betűjében foglalt előírások alapján;
A kihágások jogi szabályozására vonatkozó, utólag módosított és kiegészített, valamint a 2002/180. számú törvény által jóváhagyott 2001/2. számú kormányrendelet 1. cikk (2) bekezdésében, valamint 8. cikk (2) bekezdésének d) betűjében foglalt előírások értelmében;
Tekintetbe véve az utólag módosított és kiegészített 2010/155. számú, a helyi rendőrségek létrehozására és működtetésére vonatkozó törvény 2. cikk (3) bekezdésében és a 7. cikkében, valamint a helyi rendőrségek szervezési és működési keretszabályzatának jóváhagyásáról szóló 2010/1332-es kormányhatározat 3. cikk (2) bekezdésének b) betűjében foglalt előírásokat;
Figyelembe véve a Román Csendőrség megalakításáról és működéséről szóló 2004/50. számú törvény 3. cikk (1) bekezdésében foglalt előírásokat;
Alkalmazva a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó, újraközölt 2003/52. számú törvény 7. cikk (13) bekezdésében foglalt eljárásokat;
A helyi közigazgatásról szóló, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 36. cikkének (1) és (9) bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelően;
A helyi közigazgatásról szóló, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 45. cikk (3) bekezdésében és a 115. cikk (1) bekezdésének b) betűjében foglalt előírásoknak megfelelőena következő határozatot hozza:1. cikk – A testület jóváhagyja a 2014/128. számú, Sepsiszentgyörgy közigazgatási területén az állati erővel vont járművek közlekedésének betiltásáról szóló tanácshatározat módosítását és kiegészítését a következőképpen:


I. A tanácshatározat címe a következőképpen módosul:
2014/28. számú Határozat a Sepsiszentgyörgy város közigazgatási területén található utcák karbantartására és az állati erővel vont járművek közlekedésének szabályozására vonatkozó intézkedésekről.

II. Az 1. cikk a következőképpen módosul:
1. cikk – (1) 2014. április 1-jével kezdődően Sepsiszentgyörgy város közigazgatási területén az állati erővel vont járművek csak az az állati erővel vont járművek közlekedésére vonatkozó külön engedéllyel közlekedhetnek.
(2) Az 1. cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alkalmazása alól kivételt képez a városhoz tartozó Kilyén és Szotyor falvak közigazgatási területe.

III. A 2. cikk a következőképpen módosul:
2. cikk – (1) Az állati erővel vont járművek tulajdonosai/üzembentartói, akik mezőgazdasági, erdőgazdálkodási munkálatokat végeznek, vagy sport és turisztikai tevékenységeken, ünnepségeken, vásárokon vesznek részt, megszerezhetik az 1. cikkben előírt engedélyt a Sepsiszentgyörgy város Polgármesteri Hivatala keretén belül működő Városgazdálkodási Igazgatóságnál.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő állati erővel vont járművek tulajdonosai/üzembentartói a külön engedélyben meghatározott járatokon és útvonalakon csak a 6:00 és 20:00 óra közötti idősávban közlekedhetnek.
(3) Az állati erővel vont kocsikat és szekereket kötelező felszerelni trágyagyűjtő edénnyel, takarmányos kasokkal, seprűvel és lapáttal.
(4) Az állati erővel vont kocsik és szekerek vezetői saját kezdeményezésből fogják megtisztítani a beszennyezett utakat és járdákat a Sepsiszentgyörgy város városgazdálkodási szabályainak megállapításáról szóló 2013/241. számú tanácshatározat 42. cikkének (4) és (5) bekezdésében előírt szankciók terhe mellett.

IV. A 4. cikk a következőképpen módosul:
4. cikk – (1) A jelen határozatban foglaltak be nem tartása szabálysértésnek minősül, és természetes személyek esetében 100 és 300 lej, jogi személyek esetében 200 és 600 lej közötti pénzbírsággal büntetendő.
(2) A pénzbírság kirovásával egy időben a szabálysértési hatóság műszaki-adminisztratív intézkedésként elrendeli az állati erővel vont járművek lefoglalását a büntetés, a szállítási, tárolási és őrzési költségek megfizetéséig.
 

V. Az 5. cikk a következőképpen módosul:
5. cikk – A 4. cikk előírásai szerint lefoglalt járműveket elszállítják és a városi kertészet  székhelyén, Árkos utca 4. alatt tárolják. A lefoglalt járművet a jog szerinti tulajdonos/üzembentartó az elszállítás időpontjától számított 15 naptári napon belül kiválthatja, de csak a jelen határozat 4. cikkében foglalt pénzbírság, valamint a 200 lejes napidíj, a felmerült elszállítási, tárolási és őrzési költségek megfizetését igazoló bizonylat bemutatását követően.
 

VI. A 6. cikk a következőképpen módosul:
6. cikk – Amennyiben a jog szerinti tulajdonos/üzembentartó nem váltja ki járművét az 5. cikk rendelkezései szerint, a szóban forgó járművet elhagyottnak nyilvánítják, átkerül Sepsiszentgyörgy város tulajdonába, majd törvényes keretek között értékesítik.
 

VII. A 7. cikk a következőképpen módosul:
7. cikk – A kihágás megállapítását és a pénzbírság kiszabását a sepsiszentgyörgyi helyi rendőrség rendőrei végzik a sepsiszentgyörgyi városi rendőrség közúti osztályának rendőrei, a Kovászna Megyei Csendőr-felügyelőség tisztjei és altisztjei, valamint Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Vagyonkezelési Igazgatóság alkalmazottai támogatásával.
 

VIII. A 10. cikk a következőképpen módosul:
10. cikk – Jelen határozat előírásainak teljesítésére megbízást kap a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretén belül működő Városgazdálkodási Igazgatóság és a sepsiszentgyörgyi helyi rendőrség.


2. cikk – Jelen határozat előírásainak végrehajtására megbízást kap a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretén belül működő Városgazdálkodási Igazgatóság és a sepsiszentgyörgyi helyi rendőrség.

Sepsiszentgyörgy, 2014. május 2.
 

ÜLÉSELNÖK
Csatlós László

ELLENJEGYZI
a jegyző nevében
Hengán Hajnal