hu
 
Vasárnap, 2022. Augusztus 14.

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2014/151. számú HATÁROZAT a Sepsiszentgyörgy közigazgatási területén érvényes legeltetési szabályzatról

2014.05.29 2014

2014/151. számú HATÁROZAT
a Sepsiszentgyörgy közigazgatási területén érvényes legeltetési szabályzatrólSepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa soros ülésén;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala erdő- és legelőkezelési osztályának 2014/21 491. számú szakjelentését;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa szakbizottságainak: a Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési szakbizottság, valamint a Helyi közigazgatási, jogi, közrendfelügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottság jóváhagyását;
A 2002/72. számú, az állattenyésztésről szóló, újraközölt törvény és az állandó gyepterületek hasznosításának megszervezésére, kezelésére és használatára, valamint a földalapról szóló 1991/18. számú törvény módosítására és kiegészítésére vonatkozó 2013/34. számú sürgősségi kormányrendelet alapján;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, utólagosan módosított és kiegészített, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikk (13) bekezdésében előírt eljárás lefolytatását;
A helyi közigazgatásról szóló, utólagosan módosított és kiegészített, 2001/215. számú törvény 36. cikk (1) bekezdésében és a (9) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében;
A helyi közigazgatásról szóló, utólagosan módosított és kiegészített, 2001/215. számú törvény 45. cikk (2) bekezdésében és a 115. cikk (1) bekezdésének b) betűjében foglalt rendelkezések alapjána következő határozatot hozza:


1. cikk – Tilos az állatok legeltetése Sepsiszentgyörgy belterületén, azaz a kaszálókon és a megművelt szántó- vagy vetésterületen.
2. cikk – Sepsiszentgyörgy közigazgatási területén a legeltetési idény minden naptári évben május 1-jétől november 1-jéig tart.
3. cikk – Sepsiszentgyörgy külterületén a gyepterületek tulajdoni formájától függetlenül (magán- vagy köztulajdon) a következő szabályok betartásával lehet legeltetni:


a) A juhok és kecskék legeltetése kizárólag a Sepsiszentgyörgy tulajdonában levő, a földterületek tulajdonjogát megállapító helyi bizottság tartalékában levő gyepterületeken lehetséges.
Kilyén és Szotyor falvakban tilos a juhok és kecskék legeltetése a közös legelőkön.
b) Szarvasmarhák, lovak és sertések esetében az állatfajonkénti legeltetés a következőképpen történik:

  1. – 500 méter távolságra a város beépíthető határától, kivéve a Borvíz utca északi részét, ahol ez a távolság 1000 méter a beépíthető határtól;
  2. – A városhoz tartozó Kilyén és Szotyor falvakban: 50 méter távolságra a helység beépíthető határától.


4. cikk – A jelen határozat rendelkezéseinek megszegése kihágásnak minősül és a következő pénzbírságokat vonhatja maga után:

a) a kijelölt határokon kívüli legeltetésért: természetes személyek esetén 500–1000 lej, jogi személyek esetén 4000–25 000 lej;
b) a legeltetési idényen kívüli legeltetésért: természetes személyek esetén 500–1000 lej, jogi személyek esetén 4000–25 000 lej.

Az állatokat lefoglalják a bírság kifizetéséig.
5. cikk – A közterület-gazdálkodási osztály gondoskodik arról, hogy a 4. cikk rendelkezései alapján lefoglalt állatokat elszállítsák, elhelyezzék, gondozzák és etessék, a helyi rendőrség pedig az őrizetükről gondoskodik. A lefoglalt állatokat a jog szerinti tulajdonos a lefoglalástól számított 48 órán belül kiválthatja, de csak akkor, ha igazolja az állatok feletti tulajdonjogát/birtoklását, és kifizeti a jelen határozat 4. cikkében foglalt bírságot, valamint a napi bírságot, amely juhok és kecskék esetében napi 100 lej/állat, szarvasmarhák, lovak és disznók esetében  napi 200 lej/állat.
6. cikk – Amennyiben a tulajdonos vagy a jog szerinti birtokos nem váltja ki állatait az 5. cikk rendelkezése szerint, Sepsiszentgyörgy polgármesterének a városgazdálkodási igazgatóság/a helyi rendőrség indokolt javaslatára kiadott rendelete alapján ezeket elhagyottnak nyilvánítják, átkerülnek Sepsiszentgyörgy municípium tulajdonába, és törvényes keretek között értékesíthetők.
7. cikk – A kihágások elkövetésének megállapítását és a büntetések végrehajtását a sepsiszentgyörgyi helyi rendőrség munkatársai végzik.
8. cikk – Jelen határozat rendelkezési kiegészítendők a kihágások jogrendszerét szabályozó 2001. évi 2. számú, módosított és kiegészített kormányrendelet előírásaival.
9. cikk – Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy városgondnoka, a közterület-gazdálkodási osztály és a sepsiszentgyörgyi helyi rendőrség.


Sepsiszentgyörgy, 2014. május 29.
 

 

ÜLÉSELNÖK
Csatlós László    

ELLENJEGYZI   
a jegyző nevében
Hengán Hajnal